Konferencja naukowa „Cyfrowy bliźniak”

Written by Tomasz Soczyński

 

Program Konferencji Naukowej „Cyfrowy Bliźniak”

Program konferencji

 

 

 

 

 

 

Przemówienie dr Wojciecha Wiewiórowskiego –  Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

 

W związku z corocznie obchodzonym Dniem Ochrony Danych Osobowych, w dniu 10 stycznia 2020 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja Naukowa „Cyfrowy Bliźniak” zorganizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
i Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie było okazją do przyjrzenia się wyzwaniom, z jakimi musimy się zmierzyć w dobie wszechobecnej cyfryzacji. Omówiono tematy związane z monitoringiem wizyjnym oraz ochroną danych w sieci, a także poruszono kwestię zjawisk kradzieży tożsamości.

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przywitał licznie zebranych, a następnie, po kilku słowach wprowadzenia, wystąpiła Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Egzekucji UODO oraz prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UWr i Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych. Dr Wojciech Wiewiórowski –  Europejski Inspektor Ochrony Danych zaprezentował zgromadzonym wideo wprowadzające, po którym głos zabrali prelegenci. Przedstawili swoje prezentacje, mające na celu przybliżenie tematyki konferencji.

Mec. Maciej Gawroński zaprezentował ,,Porównanie roli organu nadzorczego w GOPR i CCPA”. Następnie Dyrektor Departamentu Kar i Egzekucji UODO, Wojciech Trebnio, przedstawił „Uprawnienia naprawcze regulatora – doświadczenia w sferze cyfrowej”. Z katalogu 10. uprawnień naprawczych, Prezesa UODO omówił „zastosowanie, oprócz lub zamiast środków naprawczych, administracyjnej kary pieniężnej zależnie od okoliczności konkretnej sprawy”. Pierwszą cześć spotkania zamknął Tomasz Soczyński, Dyrektor Departamentu Informatyki UODO, który mówił o kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku – RODO–ePrivacy. Omawiane rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej e-Privacy nie wejdzie w życie przed końcem 2021 r. Dyrektor podkreślił również, że „im jaśniejsze i bardziej przejrzyste są ustawienia ochrony danych, tym większe zaufanie użytkownik ma do usługi, z której chce korzystać.”

Organizatorzy konferencji zadbali o bardzo zróżnicowany program, który wypełnił cały dzień. Hasło przewodnie drugiego bloku brzmiało „Autonomia informacyjna jednostki?„. Ta cześć konferencji rozpoczęła się od prezentacji
dr inż. Agnieszki Gryszczyńskiej pt. ,,Kradzież tożsamości, nielegalny obrót danymi osobowymi w sieci – odpowiedzialność karna”. Następnie mgr Damian Mroczyński przybliżył uczestnikom problem zabezpieczenia przed przejęciem tożsamości z perspektywy użytkownika. Z kolejną prelekcją zatytułowaną ,,Monitoring wizyjny – ochrona wizerunku” wystąpił dr Dariusz Wasiak, z kolei dr Krzysztof Wygoda mówił o realnym zakresie prawa od bycia zapomnianym w cyfrowym świecie. Kolejny mówca, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, poruszył temat funkcjonowania profili w portalach społecznościowych po śmierci użytkownika. Ostatni z prelegentów,
mgr inż. Tomasz Radziszewski, nawiązując do poprzednich wątków wzbogacił konferencję o prezentację
pt. ,,Dane osobowe pacjenta po jego śmierci”. Zwieńczeniem całodniowej konferencji był blok dyskusyjny.

 

PRELEGENCI

Mec. Maciej Gawroński

MEC. MACIEJ GAWROŃSKI

Maciej Gawroński jest radcą prawnym od ponad dwudziestu lat zajmującym się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii. Maciej był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO (przenoszalność danych, odpowiedzialność podprzetwarzających, forma elektroniczna (dokumentowa)). Maciej jest redaktorem i współautorem bestsellerowej książki „RODO Przewodnik ze wzorami”, książki „RODO i UODO Przewodnik ze wzorami” (publikacja 23.10.2018), książki „Przewodnik po ustawie
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” (w publikacji). Maciej doradzał w setkach projektów informatycznych, w tym odpowiadał za pełen cykl życia wdrożenia IT o wartości przekraczającej miliard złotych
w samych usługach. Maciej reprezentował też Polskę i przedsiębiorców w sporach o miliardowej wartości,
w sporach patentowych, w kwestiach stricte korporacyjnych. Maciej wykładał prawo cloud computingu na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Aktualnie Maciej Gawroński jest partnerem zarządzającym kancelarii Gawroński & Partners, współautorem systemu Good Data Protection System (gdpsystem.pl) firmy Good Data Protection Standard Sp. z o.o.

Tomasz Soczyński

Dyrektor Departamentu Informatyki w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, a swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska

Doktor nauk prawnych, inżynier informatyk. Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, koordynator postępowań dotyczących cyberprzestępczości. Wykładowca na studiach podyplomowych poświęconych ochronie danych osobowych i informacji niejawnych (UKSW, ALK, UWr), zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (SGH) oraz zwalczaniu cyberprzestępczości (WSPol). Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Agnieszka Gryszczyńska jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym monografii, artykułów naukowych oraz rozdziałów w recenzowanych monografiach), współautorką komentarzy, a także redaktorką monografii poświęconych prawnym problemom informatyzacji, rejestrom publicznych, jawności i jej ograniczeniom oraz cyberbezpieczeństwu. Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. W 2016 r. została laureatką konkursu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.

Dr Dariusz Wasiak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, w tym ochronie danych osobowych oraz dostępie do informacji publicznej i prawie do prywatności. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym wykorzystywania klauzul limitacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Compliance Officer w systemie zarządzania zgodnym z normą ISO 19600 oraz normą ISO 37001. Audytor wiodący dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 oraz zarządzania ciągłością działania według normy ISO 22301. Audytor zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 9001, OHSAS1800. Praktyk z zakresu efektywnego realizowania ochrony danych i innych informacji prawnie chronionych. Doświadczenie zawodowe zdobył w ramach współpracy z administracją samorządową, służbami mundurowymi jako konsultant i IOD, a także jako doradca, ABI i IOD w spółkach kapitałowych oraz audytor w podmiotach certyfikujących i wdrożeniowych. Uczestnik kilku projektów wdrożeniowych RODO. Mediator sądowy w sprawach karnych i cywilnych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny bezpieczeństwo informacji. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k.

Dr Krzysztof Wygoda

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek
w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”; doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych; wykładowca i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych; bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających ustawie o ochronie danych osobowych.

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

Mgr inż. Tomasz Radziszewski

Członek zarządu w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. Posiada wiedzę i umiejętności eksperckie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji (na podstawie praktyki implementacji systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji w: spółkach skarbu państwa, instytucjach finansowych, oddziałach międzynarodowych korporacji, spółkach giełdowych, firmach branży telekomunikacyjnej, podmiotach prowadzących działalność leczniczą, administracji publicznej). Wykładowca studiów podyplomowych prowadzonych przez: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Wrocławski przedmiotów dot. ochrony informacji. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – zakres prowadzonych badań: prawo ochrony informacji.

Wojciech Trebnio

Dyrektor w Departamencie Kar i Egzekucji Administracyjnej w Biurze UODO. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w prowadzaniu inspekcji i postępowań egzekucyjnych w zakresie przestrzegania przez podmioty prywatne i publiczne przepisów o ochronie danych osobowych. Prowadzi szkolenia z tematyki ochrony danych,
w tym w zakresie wdrażania regulacji zawartych w RODO w podmiotach publicznych i prywatnych. Uczestniczy jako prelegent w konferencjach organizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.