Konferencja „Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych”

Written by Natalia Misiuk

 

Nagranie z wydarzenia dostępne jest na stronie UODO

Plakat Konferencji Naukowej „Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych”

Program Konferencji Naukowej „Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych”

Jakie działania należałoby podjąć, aby podnieść poziom bezpieczeństwa danych medycznych? Jak kształtuje się przyszłość systemu opieki zdrowotnej w dobie zaawansowanych technologii? Na te i inne pytania odpowiedzieli zaproszeni eksperci podczas konferencji naukowej pt. „Nowe technologie w przetwarzaniu danych medycznych”, zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, która odbyła się 29 listopada 2021 r. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią COVID-19, wydarzenie odbyło się w formule online. Głównym celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz próba odpowiedzi na postawione pytania.

Otwarcia konferencji dokonał Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który przywitał przybyłych gości oraz wprowadził zebranych w tematykę seminarium. Podczas swojego przemówienia podkreślił, że:

postęp związany z nowoczesnymi technologiami musi odbywać się z uwzględnieniem zasad określonych w RODO, w tym minimalizacji danych, prawidłowości i integralności. W tym celu niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań i wypracowanie takich rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz świadomości na temat zagrożeń wynikających z korzystania z dobrodziejstw nowych technologii”.

Po słowach wprowadzenia,  głos zabrali prelegenci. Jako pierwszy wystąpił ks. prof. Stanisław Dziekoński, Prezes Warsaw New Tech University Foundation, który mówił o przyszłości ochrony danych medycznych. W swojej wypowiedzi nawiązał m.in. do działań badawczych i rozwojowych Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zwrócił uwagę na konieczność wypracowania takich rozwiązań, które oprócz ochrony danych i prywatności będą jednocześnie nastawione na ochronę zdrowia i życia człowieka.

Kolejnym prelegentem był Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, który w swoim przemówieniu mówił o NFZ, nie tylko w kontekście roli płatnika publicznego w systemie ochrony zdrowia, ale jako Instytucji, która gromadzi ogromne bazy danych dotyczące stanu zdrowia pacjentów:

„Zarządzanie taką wiedzą i informacją o mieszkańcach naszego kraju to ogromna odpowiedzialność. Trzeba zagwarantować Polakom, że informacje na temat ich stanu zdrowia i efektów leczenia będą dobrze chronione” – mówił Prezes NFZ.

Po słowach wprowadzenia przekazał głos Filipowi Urbańskiemu, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Analiz i Innowacji, który kontynuując temat nowych technologii w przetwarzaniu danych medycznych w praktyce Narodowego Funduszu Zdrowia  przedstawił projekty realizowane przy wykorzystaniu danych medycznych, będących w posiadaniu NFZ. Mówił m.in. o tym, w jaki sposób można wykorzystać te dane do tzw. „Prescreeningu” w kierunku ryzyka wystąpienia udaru.

Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych mówił o kreowaniu polityki zdrowotnej w oparciu o innowacyjne technologie medyczne. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na istotne znaczenie danych, które są fundamentem dla stworzenia systemu opartego na decyzjach i modelu evidence-based medicine (EBM):

„Z puntu widzenia instytucji naukowej jaką jest ABM, dane stanowią integralną część procesu badań klinicznych(…). Te dane służą temu, żeby pokazać czy dana technologia, lek lub wyrób medyczny zadziałały w oczekiwany sposób i stanowią dla nas niezwykle istotny punkt działalności naukowej”.

Z prelekcją zatytułowaną „Wyzwania dla ochrony prywatności w kontekście nowych technologii w obszarze medycznym” wystąpiła Edyta Bielak-Jomaa, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas wygłaszania prelekcji zwróciła m.in. uwagę na to, że ochrona życia prywatnego jest uregulowana w szeregu aktów prawa międzynarodowego, na poziomie europejskim oraz krajowym:

„Ochrona prywatności leży u podstaw przepisów ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, stanowiąc ratio dla takich praw, jak poufność tajemnic prawnie chronionych, umieranie w spokoju, wpływ na obecność innych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, utrzymanie kontaktów osobistych, telefonicznych i korespondencyjnych z innymi osobami, korzystanie z opieki duszpasterskiej”.

Z kolei Michał Jaworski, członek zarządu w Microsoft mówił o aktualnych cyberzagrożeniach, sposobach ich ograniczenia oraz działaniach, jakie każda jednostka ochrony zdrowia może podjąć, aby podnieść poziom bezpieczeństwa.

„Tak, cyberzagrożenia to rzeczywistość. Nie, nie należy spodziewać się zmiany zachowania atakujących!”

Podczas swojej prezentacji pt. „Cyberbezpieczeństwo. Ocena stanu, możliwości działania i – najważniejsze! – od czego zacząć?” szczegółowo omówił kategorie zagrożeń wg raportu o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Wspomniał również o tym, jak ważna jest cyberhigiena, podkreślając przy tym, że pojęcie to nie jest tożsame z cyberbezpieczeństwem.

Małgorzata Bogusz, Prezes Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w swoim wystąpieniu poruszyła temat profilaktyki, wczesnej wykrywalności oraz skuteczności leczenia nowotworów w naszym kraju, dzięki inicjatywie Europe’s Beating Cancer Plan:

 „Kombinacja szerokich danych medycznych i nowoczesnych technologii otworzy drzwi do rozwoju spersonalizowanych terapii antynowotworowych na niespotykaną dotychczas skalę, ratując życie większej liczby chorych”.

O ochronie danych w podmiotach leczniczych „okiem praktyka” opowiedział mgr inż. Tomasz Zdzienicki, IOD w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W swojej wypowiedzi odniósł się m.in. do komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa:

„Telemedycyna wymaga stosowania spójnego podejścia i partnerstwa pomiędzy pacjentami, pracownikami służby zdrowia, podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną, podmiotami finansującymi usługi i przemysłem, aby zapewnić stabilność usług.”

Z kolei Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO, mówiła o praktycznym wdrażaniu zasad ochrony danych osobowych w budowaniu i realizacji projektów medycznych.

Na najwcześniejszym etapie projektowania urządzenia czy programowania należy zwrócić uwagę, czy będą przetwarzane dane osobowe. Zapewnienie poufności i integralności jest jedną z zasad RODO, ale nie jedyną” – podkreśliła Dyrektor DOL. 

Wydarzenie zamknął Tomasz Soczyński, Dyrektor Departamentu Nowych Technologii w UODO, który na początku swojego wystąpienia odniósł się do ostatniej konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Danych osobowych na temat Sztucznej Inteligencji, podczas której była m.in. mowa o wykorzystaniu AI w medycynie w Polsce i na świecie oraz wyzwaniach związanych z otoczeniem regulacyjnym w sektorze medycznym w zakresie AI.  Podczas wygłaszania prelekcji przywołał liczne przykłady innowacyjnych pomysłów i wynalazków w sektorze medycznym, tj. „Xenoboty”, nad którymi pracuje Uniwersytet w Vermont, czy bioniczna trzustka, która w przyszłości może pozwolić na wyleczenie cukrzycy. Nawiązując do poprzednich wystąpień zwrócił również uwagę na kwestię zaufania użytkownika do innowacyjnych rozwiązań oraz długofalowych skutków społecznych i ekonomicznych, ponieważ o zaawansowanych rozwiązaniach możemy mówić nie tylko w kontekście leczenia i diagnostyki, ale również od strony bardziej zaawansowanych funkcji dających dostęp do wszelkich informacji i danych medycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem spotkania!

 

PRELEGENCI:

prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Polski prezbiter rzymskokatolicki, profesor nauk społecznych. Obecnie Prezes Warsaw New Tech University Foundation. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2012-2020, Twórca Collegium Medicum UKSW. Inicjator powstania Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. Ekspert ds. łączenia środowiska przedsiębiorców i naukowców. Autor wielu książek i artykułów o tematyce pedagogicznej i teologicznej.

Filip Nowak

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, socjolog, MBA. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, Uczelni Łazarskiego, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej oraz doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Prawa Medycznego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr hab. n.med. Radosław Sierpiński

Prezes Agencji Badań Medycznych. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych. Lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań.

Dr Edyta Elżbieta Bielak-Jomaa

Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w prawie ochrony danych osobowych, prawie pracy oraz rynku pracy, prawie medycznym i prawa dzieci do prywatności, w latach 2015–2018 Generalny Inspektor Ochrony danych osobowych VI kadencji, następnie do 2019 prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autorka wielu publikacji naukowych, opinii prawnych i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Michał Jaworski

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej (1985). Jeśli wrócił z podróży to znaczy, że już planuje następną. Najchętniej znalazłby czas na jeszcze jedną książkę lub dłuższy spacer z psem.

Małgorzata Bogusz

Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) na kadencję 2020 – 2025 oraz prezesem Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich. Pełni również funkcję prezesa Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych – think-thanku, który zajmuje się analizowaniem zjawisk ekonomiczno-społecznych przez pryzmat kwestii zdrowia i opieki zdrowotnej, mających wpływ na każdą dziedzinę życia i aktywności gospodarczej. Małgorzata Bogusz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach polityki zdrowotnej, zdrowia publicznego, zarządzania, konsultingu oraz komunikacji, mając na koncie liczne sukcesy w realizacji projektów zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalizuje się także w doradztwie i szkoleniach z zakresu public relations i public affairs. Realizowane przez nią projekty były wielokrotnie wyróżniane polskimi i zagranicznymi nagrodami dla kampanii z zakresu PR i PA (Magellan Awards, SABRE Awards, Złote Spinacze). Jest również autorem i współautorem licznych publikacji naukowych. Była również zaangażowana w opracowanie strategicznych dokumentów z zakresu polityki zdrowotnej – m.in. Białej Księgi ws. Zdrowego Starzenia się oraz opinii EKES ws. Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Tomasz Zdzienicki

Mgr inż. ukończył studia na Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej (kierunek Automatyka i Metrologia Elektryczna),  uzyskał tytuł magistra nauk prawnych na kierunkach Prawo Medyczne oraz Prawo Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w zakresie „Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością” oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie „Ochrona danych osobowych”. Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji , Auditor wewnętrzny norm ISO 27001, 90001, 14001,18001. Współpracował przy tworzeniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM – Infrastruktura)”. Prelegent w cyklu warsztatów organizowanych przez Polską Koalicje Medycyny Personalizowanej oraz Polską Federację Szpitali. Współpracował przy opracowaniu i wdrożeniu projektu „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”. W latach 2011-2019 pełnił funkcję Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa, od 2018 roku pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Monika Krasińska

Prawnik, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO, wieloletni wykładowca z zakresu ochrony prywatności, w tym danych osobowych  i dostępu do tajemnic prawnie chronionych m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego i Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

Tomasz Soczyński

Dyrektor Departamentu Nowych Technologii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, a swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.